FAQs Complain Problems

पशु सेवा शाखा

दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान सहयोग सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

चल्ला खरिदमा २५% अनुदान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

हरियो घाँस विस्तार कार्यक्रममा अनुदान सम्बन्धी सूचना ।

नायव पशु सेवा प्राविधिक (सहायकस्तर चौंथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages