FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

 • उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अाम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि ।
 • उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागारिकताको प्रतिलिपि ।
 • अायोजनाको लागत अनुमान विवरण ।
 • उपभोक्ता समितिबाट सम्झाैताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको  उपभोक्ता समितिको निर्णय 
 • योजनाको छाप
 • योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरि खिचिएको फोटो
 • खाता संचालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता संचालनको लागि अावश्यक कागजात ।
 • रित पुर्वकको निवेदन (वडा कार्यलयमा)
 • नेपालि नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • २ प्रति फोटो
 • व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी
 • वडाले अावश्यक ठानेको कागजात